Algemene voorwaarden en tarieven verhuur gastenkamers

Algemene voorwaarden en tarieven verhuur gastenkamers


Toepasselijke bepalingen en aanvaarding van de algemene voorwaarden


Alle boekingen van een verblijf in een gastenkamer zijn onderworpen aan huidige algemene voorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde bepaling wordt de gast geacht kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden en er alle clausules van te hebben aanvaard ten laatste bij het ontvangen van de reserveringsbevestiging, de storting van de aanbetaling of bij het betrekken van de kamer.

De eigenaar verklaart dat het verhuurde goed overeenstemt met Chapter III van het Waals Toerisme wetboek, met betrekking tot de brandveiligheidsnormen voor het streekgebonden toeristisch logies.


Totstandkoming van de overeenkomst en betaling van de prijs


De reservatie gaat daadwerkelijk in en geldt als huurovereenkomst zodra de gast een reserveringsbevestiging en/of een voorschot van 50% van de prijs voor het verblijf heeft overgemaakt aan de eigenaar.

Ook het betrekken van de kamer geldt als huurovereenkomst.

In de prijzen zijn alle belastingen inbegrepen, behalve de verblijfstaks en eventuele toeslagen.


Het saldo van de prijs voor het verblijf dient aan de eigenaar te worden betaald bij aankomst.

Het verbruik en de bijkomende prestaties die niet vooraf werden vastgelegd, dienen met de eigenaar te worden afgerekend op het einde van het verblijf. Behoudens tegengestelde bepaling gebeuren alle betalingen ter plaatse uitsluitend in speciën.


Annulering van de overeenkomst


Elke annulering door de gast moet per brief of e-mail aan de eigenaar worden meegedeeld.


  • Bij annulering meer dan 14 dagen vóór het begin van het verblijf, wordt het voorschot volledig terugbetaald. In de andere gevallen blijft het voorschot verworven door de eigenaar.


  • Bij annulering minder dan 14 dagen vóór het begin van het verblijf, blijft het voorschot verworven door de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen.


  • Wanneer het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs die overeenkomt met de kostprijs van het logies en met de gevraagde maar niet benutte bijkomende prestaties volledig verworven aan de eigenaar.


Bij annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de datum van het verblijf, moet hij de gast met alle mogelijke middelen op de hoogte brengen en de annulering per aangetekende brief met ontvangstbewijs bevestigen.

De gast krijgt de gestorte sommen onmiddellijk terugbetaald, onverminderd de aanspraken op vergoeding voor eventueel geleden schade.

Behalve bij overmacht ontvangt hij daarnaast een vergoeding die gelijk is aan de helft van de logiesprijs als de annulering minder dan 48 uur vóór het begin van het verblijf gebeurde of krijgt hij logies aangeboden van dezelfde of hogere kwaliteit dan de prijs van zijn reservatie.

Bij een overheidssluiting in de gemeente Rendeux kan men een nieuwe, latere verblijfsdatum kiezen (binnen het jaar volgend op de originele boekingsdata) zonder meerkost voor hetzelfde aantal overnachtingen, behalve in de zomervakantie, kerstvakantie en op Nieuwjaar. Reeds betaalde voorschotten worden getransfereerd naar uw nieuwe data en worden in dit geval niet terugbetaald.

Wenst u geen andere datum te nemen dan blijft het voorschot verworven voor de B&B.

Bij sluiting van de B&B of indien de reden van annuleren Corona gerelateerd is kan u uw verblijfsdata verplaatsen naar een toekomstige datum (binnen het jaar volgend op de originele boekingsdata) met uitzondering van de zomervakantie, kerstvakantie, incl nieuwjaar. Reeds betaalde voorschotten worden getransfereerd naar uw nieuwe data en worden in dit geval niet terugbetaald.

Datawijziging kan ten laatste 48 uur voor aanvang van uw verblijf.

Maakt u gebruik van de tijdelijke cateringservice, dan dient u uw bestelling en betaling zo snel mogelijk af te ronden. Zodra de bestellingen zijn geplaatst, kan de betaling worden geclaimd.


Aankomst, vertrek en duur van het verblijf


De gast moet zich aanbieden op de vermelde dag en uren.

Het is wettelijk verplicht om van bij de aankomst aan de gast te vragen om de nodige informatie te verschaffen voor de controle van de reizigers (gegevens, nummer identiteitskaart,…).

Bij laattijdige of uitgestelde aankomst moet de gast de eigenaar waarschuwen.

Als de gast zich niet heeft aangemeld binnen het uur dat volgt op de geplande dag en het geplande uur voor het begin van het verblijf, wordt de reservatie ongeldig en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken.

Het voorschot blijft verworven aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen.


Behoudens anders overeengekomen met de eigenaar, moet het vertrek vóór 11 uur plaatsvinden.


Bij reservatie voor een bepaalde periode van meer dan 15 dagen of voor onbepaalde tijd, zullen de partijen een boedelbeschrijving op tegenspraak opmaken. De gast die bij een eigenaar voor een bepaalde duur reserveert, kan zich in geen geval laten voorstaan op enig recht om de ruimtes te blijven betrekken na de geplande periode.

Overdracht of onderverhuring zijn verboden.


Gebruik en bezetting van de ruimtes


De gast moet het rustige karakter van de ruimtes respecteren en er gebruik van maken volgens hun bestemming.

Hij zal rekening houden met de rust van de andere gasten en van de eigenaar.

Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen de leefregels van de locatie volgen.


Het gereserveerde verblijf geldt voor een welbepaald aantal personen (kinderen vanaf 12 jaar zijn toegelaten) afhankelijk van de maximum bezetting (max. 9 personen).

Als het aantal klanten boven dit aantal gaat, heeft de eigenaar het recht om bijkomende gasten te weigeren of de gast te verplichten om een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze gasten te logeren, tegen de aangekondigde prijs.

De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat er bij vertrek van de gast geen enkele terugbetaling kan overwogen worden.


Huisdieren worden enkel aanvaard met bijzondere toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de toegang van de gast tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat bij vertrek van de gast geen enkele terugbetaling kan overwogen worden.


De gast wordt verzocht om niet te roken noch te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit en de sfeer van het logies.

Hij verbindt er zich toe om de kamer en het meubilair dat tot zijn beschikking gesteld werd, in goede staat af te leveren.

De B&B is niet verantwoordelijk voor schade of voor gebeurlijke ongevallen.


Geschillen


Elke klacht in verband met de boedelbeschrijving moet onmiddellijk aan de eigenaar overgemaakt worden.

Elke andere klacht in verband met een verblijf zal worden behandeld in de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement bevoegd van de plaats waar het gebouw gelegen is waarin de kamers zijn ingericht. Openstaande rekeningen worden met 10% verhoogd per week.